Пројектизам негујем од 1954. и он лежи у простору између умнике и уметности. Лежање (1957) је ближе умници, а Подводни свет (1957) - уметности. Умника је духотворство претежно испољено помоћу језичких намерних структура које, зависно од контекста, својим другостепеним (метајезичким) значењем делују на разум. Поред вербално-семантичког медија, у пројектима се користе и ликови, звукови и покрети који не теже естетичности. Лингвистичка природа пројеката омогућава њихово претежно дискурзивно усмерење, а дискурзивност допушта разматрање других појава и саморазматрање сопствене природе. Иако је у њима нагласак на менталном, они нису лишени физичког. Дословна дематеријализација није могућна јер и ментални радови морају бити материјални да би се опазили. Њихов изглед је важан због што тачнијег преношења значења, а мање због естетског дејства. Теоријско је уведено у неке радове да допринесе њиховом разјашњавању. Таутологија се у пројектима (Изложени гласови, 1976) појављује само као један од модела уодношавања садржаја и функције, а не као искључиви начин дефинисања дела и уметности као априористичких. С обзиром на статус, пројекат је некад важно реализовати, понекад се не мора извести, а каткад чак и не може (Дирни дугу, 2001-2005).
П
О
Ч
Е
Т
А
К